DM PhD Students

Katherine Bennett

Keria Blunt

Brooke Bosley

Blaire Bosley

Pooja Casula

Colin Freeman

Manoj Deshpande

Rachel Donley

Terra Gasque

Jordan Graves

Shubhangi Gupta

Sylvia Janicki

Amber G. Johnson

Atefeh Mahdavi

Sara Milkes Espinosa

Jisu Park

Brandy Pettijohn

Daniel Phelps

Allie Riggs

Fernando Rochaix

Jihan Sherman

Pedro Silva

Colin Stricklin

Erin Truesdell

Mohsin Yousufi

Yuchen Zhao

DM MS Students

Emma Culver

Jennifer Craton

Deborah Cho

Huafeng Fan

Gwendolyn Hostetter

Natalie Huertas

Jade Gao

Nirui Kang

Eun Lim Kim

Xuanhao Li

Jui Patel

Luowen Qiao

Fan Zhang

Zhixuan Zhang

DM-HCI MS Students

Doris Amouzou

David Lacy

Chian-Jr Chiu

Watson Hartsoe

Vidushi Jain

Xiangyu Jia

Sheliza Jivani

Nathalie Ye