DM PhD Students

Katherine Bennett

Keria Blunt

Brooke Bosley

Blaire Bosley

Pooja Casula

Colin Freeman

Manoj Deshpande

Rachel Donley

Terra Gasque

Jordan Graves

Shubhangi Gupta

Sosuke Ichihashi

Sylvia Janicki

Amber G. Johnson

Atefeh Mahdavi

Sara Milkes Espinosa

Jisu Park

Yuchen Zhao

Daniel Phelps

Allie Teixeira Riggs

Fernando Rochaix

Mohsin Yousufi

Pedro Silva

Inha Cha

Chelsi Alise Cocking

Shi Ding

Watson Franklin III Hartsoe

Xingyu Li

Shamim Shoomali

William Benjamin III Tate

Chengzhi Zhang

Yangminming (Cecile) Zhang

DM MS Students

Hannah Jane Baumann

Kosha Bheda

Emma Culver

Jennifer Craton

Hannah Hendricks

Huafeng Fan

Vaishali Jain

Nirui Kang

Luowen Qiao

Jialuo Yang

Fan Zhang

Xinyue Zhang

Eun Lim Kim

Zhiyong Kong

Xuanhao Li

Huaiwen Lou

Greyson Mullins

Supratim Pait

Sadie Palmer

Zhixuan Zhang

Yue Zhu

Yiling Bai

Chunqin Cao

Amy Cheng

Xuanyu (Jack) Hao

Huijia Huang

Jasmine Kaur

Yizhou Lin

Ruoyi (Suki) Liu

Ziwen Luo

Jingyi (Sophia) Ma

Marie Shu-hui Ow

Xinmeng Ren

Jiayi Zhang

Ren Zheng

Fenghao Zuo

Greyson Mullins

DM-HCI MS Students

Doris Amouzou

David Lacy

Chian-Jr Chiu

Watson Hartsoe

Vidushi Jain

Xiangyu Jia

Sheliza Jivani

Nathalie Ye